Vannkvalitet

1.1.2012 Vannkvalitet i Kilevannet

De vannprøvene som er tatt i Kilevann sommeren og høsten 2011 viser at vannkvaliteten er god. I tabell 2 er resultatene sammenlignet mot egnethetsklasse 1.
Analyseresultatene viser at konsentrasjonene i begge prøvetakingsrundene i 2011 er godt under grenseverdiene for «Godt egnet», med unntak av en analyse av total fosfor i prøvepunkt K3, som hadde en konsentrasjon i grensen mellom egnethetsklasse 1 og 2, og fikk tilstand «Egnet» den 06.07.11. Basert på disse utførte analyser er det ikke mulig å spore noen påvirkning fra avfallsanlegget til Kilevann.